Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2020. i obowiązuje do odwołania.

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów rabatowych.

2. Promocja polegająca na wydawaniu Voucherów rabatowych prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Promocja polegająca na wydawaniu Voucherów rabatowych nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. DEFINICJE

1. Voucher rabatowy – bon wydany na okaziciela, uprawniający Posiadacza do procentowego rabatu w wysokości widocznej na Voucherze, przy płatności za wskazane na Voucherze usługi fotograficzne oferowane przez Wydawcę Vouchera.

2. Kod autoryzacyjny – sześcioznakowy kod, różny dla każdego egzemplarza Vouchera, służący do potwierdzenia autentyczności Vouchera.

3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher rabatowy.

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

5. Strona www – strona internetowa Wydawcy działająca w domenie https://www.photo3k.pl.

6. Usługa – usługa, której dotyczy Voucher rabatowy.

7. Usługi powiązane – usługi dodatkowe z oferty Wydawcy, które można dokupić zamawiając Usługę, której dotyczy Voucher.

8. Wydawca – oznacza przedsiębiorcę Pawła Przybylskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 3 KROKI Paweł Przybylski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młodzieżowa 19, NIP: 8941043684, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca, w ramach prowadzonych akcji promocyjnych udostępnia okresowo w postaci fizycznej bezpośrednio lub elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Vouchery rabatowe o określonych procentowo wartościach rabatu na wskazaną na Voucherze Usługę.

2. Z Voucherów rabatowych korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze i prawne.

3. Voucher rabatowy dotyczy wyłącznie usługi widocznej na Voucherze. Rabatu nie stosuje się do usług powiązanych.

4. Wzory i procentowa wartość aktualnie dostępnych Voucherów rabatowych dostępne są na Stronie www Wydawcy https://www.photo3k.pl/promocje/.

5. Każdy Voucher posiada swój własny, unikalny kod autoryzacyjny który należy podać Wydawcy podczas realizacji Vouchera w celu potwierdzenia jego autentyczności.

6. Kod autoryzacyjny widoczny na Voucherze można wykorzystać wyłącznie jednokrotnie. Voucher traci ważność z chwilą wykorzystania kodu autoryzacyjnego.

7. Kod autoryzacyjny jest poufny i należy chronić go przed dostępem osób trzecich, a Wydawca nie odpowiada przed Posiadaczem za wcześniejsze wykorzystanie kodu Vouchera przez osoby trzecie.

8. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Posiadacza, a duplikaty Vouchera nie będą wydawane.

9. Voucherów rabatowych nie można sumować ani łączyć z innymi promocjami.

 

IV. REALIZACJA VOUCHERA RABATOWEGO

 

1. Aby zrealizować Voucher Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do kontaktu z Wydawcą w celu umówienia terminu i szczegółów wykonania usługi na jeden z dwóch sposobów:
– telefonicznie na numer: +48 601 535 871,
– pocztą elektroniczną na adres: wroclaw@photo3k.pl

2. Wydawca zobowiązuje się do zastosowania rabatu widniejącego na otrzymanym od Posiadacza Voucherze przy realizacji usługi widocznej na Voucherze w terminie jego ważności.

3. Voucher rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

4. Termin ważności Vouchera rabatowego wskazany jest na Voucherze. Po jego upływie Voucher rabatowy traci ważność i nie stanowi podstawy do udzielenia rabatu. Termin ważności Vouchera nie może być przedłużony.

5. Wydanie Vouchera rabatowego nie stanowi sprzedaży, Voucher jest dokumentem gwarantującym Posiadaczowi zastosowanie przez Wydawcę rabatu podczas zakupu usługi przez Posiadacza. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie zakupu usługi.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyznania rabatu na podstawie Vouchera zniszczonego, nieczytelnego lub nasuwającego wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Wydawca ma prawo uznać Voucher za nieważny.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przedstawienie Vouchera rabatowego do realizacji u Wydawcy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Posiadacza.

2. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www Wydawcy: https://www.photo3k.pl/promocje/, a wyciąg z Regulaminu zawierający najważniejsze postanowienia na odwrocie Vouchera.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich opublikowania w Regulaminie na stronie www Wydawcy i dotyczą Voucherów wydanych po wejściu w życie wyżej wymienionych zmian.