KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od zawsze dbamy o satysfakcję, bezpieczeństwo i prywatność naszych klientów. Obecnie dodatkowo zobowiązuje nas do tego unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nr 2016/679 z dnia 02.04.2016, które obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. RODO nakłada szereg obowiązków na firmy przetwarzające dane osobowe – również na nas, a jednocześnie zapewnia klientom i partnerom będącym osobami fizycznymi liczne prawa, pozwalające im zadbać o swoją prywatność. Pamiętaj, że zbieramy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do poprawnego świadczenia naszych usług. Zobowiązujemy się jednocześnie do przestrzegania wszystkich wytycznych nowego rozporządzenia RODO. 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy naszej działalności fotograficznej, filmowej, graficznej oraz funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem www.photo3K.pl umożliwiającego dokonanie zakupu usług i produktów oferowanych przez Administratora.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Przybylski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 3 KROKI Paweł Przybylski, z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 19 we Wrocławiu (54-020) , zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe Administratora:  
    • adres e-mail: pawel@3kroki.pl
    • telefon: +48 601535871

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3. Cele dla jakich przetwarzane mogą być Twoje dane osobowe przez Administratora:

3.1.
• Odpowiedź na zainteresowanie ofertą Administratora wyrażone przez Ciebie w postaci zapytania zawierającego Twoje dane.
• Zawarcie umowy / przyjęcie zlecenia, których przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, grafiki, produktu fotograficznego lub nagrania filmowego.
Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

3.2. Wykonanie zawartej umowy / przyjętego zlecenia, których przedmiotem jest wykonanie sesji fotograficznej, grafiki, produktu fotograficznego lub nagrania filmowego na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.);

3.3. Prowadzenie rachunkowości i wypełnienie obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;

3.4. Promowanie działalności Administratora w zakresie jego twórczości fotograficznej, graficznej i filmowej oraz jego produktów fotograficznych, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, poprzez upublicznienie zdjęć, grafik i filmów z sesji w portalach społecznościowych Facebook, Instagram i podobnych oraz przez upublicznienie wydruków oraz umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.photo3K.pl , a także w postaci publikacji elektronicznych na innych portalach i publikacji drukowanych, w ulotkach oraz innych materiałach drukowanych.
Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.5. Prowadzenie marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, w tym wysyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu tzw. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych czyli np. telefonu, tabletu, komputera.
Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.6. Prowadzenie postępowań sądowych (oby nie) w celu uzyskania zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.).

4. Odbiorcy, czyli podmioty, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora:

4.1. Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252. Regon: 811158242  – świadcząca usługi hostingowe dla witryny www.photo3K.pl .

4.2. Zalamo R. Lucas, A. Błaszczyk s.c., ul. Tadeusza Romanowicza 4, 30-702 Kraków, NIP 6793121479, REGON 363532030 – w celu wysyłki materiałów w wersji elektronicznej.

4.3. WeTransfer B.V. (“WeTransfer”, “We”, etc.), z główną siedzibą w  Oostelijke Handelskade 751, 1019 BW Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Niderlandzkiej Izbie Gospodarczej pod numerem 34380998 – w celu wysyłki materiałów w wersji elektronicznej.

4.4. Vires Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 12, 39-400 Tarnobrzeg, KRS: 0000336162, NIP: 8672189640, REGON: 180403250 – w celu obsługi księgowej.

4.5. InPost sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085 oraz DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15,  02-274 Wraszawa, NIP: 5260204110, REGON: 012026421– w celu obsługi pocztowej i kurierskiej.

4.6FSi Sp. z o.o., ul. Gdyńska 19, 31-323 Kraków,KRS: 0000219900, NIP: 9451926796, REGON: 357238140 oraz Blue Media SA, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot – w celu obsługi sprzedaży online usług i produktów fotograficznych Administratora i obsługi płatności online.

4.7. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA, na mocy porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield) – w celu obsługi poczty e-mail, kontaktów i terminarza w ramach pakietu biznesowego G-Suite spełniającego wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).

4.8. Portale internetowe Facebook, Instagram, YouTube i podobne, spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield), wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu zgody na publikację wizerunku.

Za wyjątkiem pkt. 4.7. i 4.8. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Okres przez jaki Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe:

5.1. Dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia przechowywane są przez okres negocjowania umowy / zlecenia, a następnie przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń lub w przypadku nie zawarcia umowy / nie przyjęcia zlecenia, przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Twojej strony.

5.2. Dane uzyskane w związku z zawarciem umowy / przyjęciem zlecenia przetwarzane są do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy / zlecenia.

5.3. Dane do celów księgowych i podatkowych przechowywane są przez okres 5 lat, począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

5.4. Dane kontaktowe uzyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora przechowywane są do czasu cofnięcia przez Ciebie udzielonej zgody lub upływu czasu na jaki zgoda została udzielona.

5.5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na nieodpłatną publikację wizerunku (fotografia, film) do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

III TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

7. Zgodnie z postanowieniami RODO z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Przy czym cofnięcie zgody nie  będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Aby skorzystać z wybranego prawa należy zgłosić swoje żądanie korzystając jednego z kanałów kontaktu wymienionych w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności. 

8. Wymienionym powyżej organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • poprzez e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Musisz jednak pamiętać że odmowa podania danych osobowych może w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, zawarcie umowy, ograniczyć lub uniemożliwić świadczenie usługi albo uniemożliwić kontakt z Tobą. 

IV INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

10. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Pozwalają one na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

11. Pliki cookies na stronie www.photo3K.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. 

12. Stosujemy następujące pliki cookies:

 • Google Analytics: umożliwiają działanie funkcji Google Analytics, oprogramowania  pomagającego analizować informacje o rodzaju przeglądarki, liczbie odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.photo3K.pl .
 • Facebook: umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Pomagają zdobyć i analizować informacje o skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.photo3K.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
 • WordPress: służą do obsługi prawidłowego działania strony www
 • 1koszyk.pl: służą do obsługi sprzedaży online usług i produktów fotograficznych Administratora

13. Pliki cookies zamieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.photo3K.pl przez Administratora i on uzyskuje do nich dostęp. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google, Facebook i 1koszyk.pl.

14. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia plików cookies lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.