Regulamin

Regulamin

Regulaminu Serwisu innternetowego photo3K.pl określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu. Korzystanie z niego oraz realizowanie zakupów w sklepie internetowym photo3K.pl wymaga wcześniejszego zapoznania się i akceptacji regulaminu serwisu internerowego photo3K.pl

§1
Postanowienia ogólne

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://photo3k.pl oraz stanowiący jego integralną część sklep internetowy pod adresem https://photo3k.pl/sklep/, umożliwiają uzyskanie informacji o dostępnych towarach i usługach oraz składanie zamówień na Produkty ruchome i cyfrowe dostępne w sklepie i zawieranie umów sprzedaży na odległość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej łącznie Serwisem)

Serwis prowadzony jest przez przedsiębiorcę Pawła Przybylskiego, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, pod nazwą 3 KROKI Paweł Przybylski, pod adresem: ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław, NIP: 8941043684, REGON: 931167179, kontakt: e-mail: pawel@photo3k.pl, tel: +48 601535871, zwanego dalej Sprzedawcą.

Regulamin Serwisu skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających z Serwisu, chyba że konkretne postanowienie Regulaminu skierowane jest wyłącznie do Konsumentów albo do Klientów niebędących Konsumentami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, wymaga jednak podania wymaganych prawem oraz koniecznych do realizacji transakcji danych osobowych, bez których transakcja nie będzie możliwa do przeprowadzenia.

§2
Definicje

 •  
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
  • Klient – Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • Konsument – Klient, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Utwór – Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci na dowolnej rzeczy, na której zostało utrwalone, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, przedmiot prawa autorskiego.
  • Prawa autorskie – Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści. Prawa autorskie regulowane są przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do utworów – zdjęć i obrazów sprzedawanych w Sklepie w postaci Produktów ruchomych lub Produktów cyfrowych pozostają przy autorze.
  • Produkt ruchomy – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, egzemplarz utworu w postaci fizycznego zdjęcia, grafiki, obrazu, gdzie sprzedaży podlega na określonych warunkach zaprezentowanych na karcie produktu własność egzemplarza utworu umieszczonego na nośniku ruchomym.
  • Produkt cyfrowy – egzemplarz utworu w postaci danych wytworzonych i dostarczonych w postaci cyfrowej, w tym plik zdjęcia, obrazu, grafiki, animacji, filmu bez względu na to, czy dostęp do niego przekazany został poprzez pobieranie, przesył strumieniowy danych, czy przekazany został na trwałym nośniku lub przy użyciu jakichkolwiek innych środków. W przypadku Produktu cyfrowego sprzedaży podlega licencja na wykorzystanie utworu w postaci Produktu cyfrowego zgodnie z jej postanowieniami zaprezentowanymi na karcie produktu.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3
Usługi elektroniczne

Serwis umożliwia korzystanie z trzech Usług Elektronicznych, Formularza Kontaktowego, Formularza Zamówienia i Newslettera.
  • Formularz kontaktowy – skorzystanie z Formularza Kontaktowego umożliwiającego kontakt za pośrednictwem poczty e-mail z Usługodawcą następuje po wpisaniu przez Usługobiorcę w pola formularza minimum zwrotnego adresu e-mail i treści wiadomości oraz kliknięcie pola “Wyślij”. Formularz umożliwia również przesłanie dowolnego pliku, np. zdjęcia, o rozmiarze nie przekraczającyjm 25 MB.
  • Formularz zamówienia – dodanie pierwszego produktu do koszyka elektronicznego w Serwisie rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia. Pod listą produktów znajduje się pole przeznaczone do wpisania kodu rabatowego z kuponu promocyjnego, umożliwiającego obniżenie końcowej wartości Zamówienia. Skuteczne złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i potwierdzeniu decyzji o zakupie poprzez kliknięcie pola „Kupuję i płacę”. W celu dokonania zakupu w Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
   • imię i nazwisko / nazwa firmy,
   • adres (ulica, numer domu / mieszkania / lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
   • NIP – w przypadku klientów niebędących Konsumentami,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu kontaktowego
   • listy Produktów z ich ilością, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
  • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola “Subskrybuj”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnowania z usługi Newslettera poprzez wysłanie takiego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pawel@photo3k.pl, pisemnie na adres: 3 KROKI Paweł Przybylski, ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław lub poprzez kliknięcie pola “Wypisz się z newslettera” w otrzymanej wiadomości e-mail z Newsletterem.

§4
Minimalne wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

  • Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa:
   • Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej,
   • Opera w wersji 12.0 i wyższej,
   • Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,
   • Safari w wersji 5.0 i wyższej,
   • Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
  • Zalecana dla komfortowego korzystania z Serwisu minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§5
Zasady korzystania z Serwisu

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za postępowanie w trakcie korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z literą prawa oraz za wprowadzanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

§6
Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z działaniem Serwisu

Reklamacje związane z działaniem Serwisu, w tym ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, z wyłączeniem procedury reklamacji Produktów wskazanej w odrębnym punkcie Regulaminu, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pawel@photo3k.pl lub pisemnie na adres: 3 KROKI Paweł Przybylski, ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§7
Zawieranie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży w Serwisie następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

Cena Produktu widoczna na karcie produktu prezentowana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

Klient, w trakcie korzystania z Formularza Zamówienia jest na bieżąco informowany o łącznej cenie brutto zamawianych Produktów. Dodatkowo przed wyrażeniem woli zakupu informowany jest czytelnie o kosztach wybranej przez niego formy dostawy.

Klient potwierdza wolę zakupu poprzez kliknięcie pola Kupiję i płacę. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie.

W przypadku produktów cyfrowych sprzedaży podlega licencja na wykorzystanie Utworu, na podstawie Umowy licencyjnej, z którą należy zapoznać się przed dokonaniem zakupu.

Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

W przypadku zakupu produktów cyfrowych, Klient po skutecznym dokonaniu płatności otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą link do pobrania Produktu cyfrowego oraz link do pobrania Umowy Licencyjnej i wyciągu z Regulaminu Serwisu opisującego prawa Klienta dotyczące Reklamacji i Prawa odstąpienia od umowy w przypadku produktów cyfrowych.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu i Umowy Licencyjnej na stronie Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Sprzedawcy.

§8
Terminy i sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatność elektroniczną i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem przelewy24.pl.
  • Płatność gotówką za pobraniem.

Serwis przelewy24.pl należy do PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. Wszystkie metody płatności za pośrednictwem przelewy24.pl określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

Płatność gotówką (za pobraniem) nie jest dostępna w Sklepie dla produktów cyfrowych.

Termin płatności:

  • Dla płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą obowiązuje 7-dniowy termin płatności począwszy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Dla płatności gotówką (za pobraniem), płatność następuje z chwilą odbioru Produktu od firmy kurierskiej lub z paczkomatu.

§9
Koszt, sposoby i termin dostawy produktów

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Koszt dostawy dla Produktów cyfrowych udostępnianych poprzez pobieranie: 0 zł.
  • Koszt dostawy dla Produktów ruchomych: 25 zł

Koszt dostawy Produktu jest prezentowany Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

  • PRODUKTY CYFROWE: Pobranie produktu za pośrednictwem przesłanego linku do pliku. Termin dostawy Produktu cyfrowego: przy płatności elektronicznej niezwłocznie, przy płatności przelewem najpóźniej do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin (np. w przypadku Produktów wykonywanych na zamówienie).
  • PRODUKTY RUCHOME: Produkty gotowe – do 3 dni roboczych liczonych od dnia płatności elektronicznej lub wpływu należności na konto bankowe przy płatności przelewem, albo dnia złożenia zamówienia przy płatności gotówką (za pobraniem), chyba że w opisie danego Produktu ruchomego lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin. Produkty na zamówienie – do 10 dni roboczych liczonych od dnia płatności elektronicznej lub wpływu należności na konto bankowe przy płatności przelewem, albo dnia złożenia zamówienia przy płatności gotówką (za pobraniem), chyba że w opisie danego Produktu ruchomego lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin.

§10
Reklamacja produktu

Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556-576, określa podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład poprzez wysłanie reklamacji do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pawel@photo3k.pl lub pisemnie na adres: 3 KROKI Paweł Przybylski, ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław.

Dla przyspieszenia procesu reklamacyjnego Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji informacji o rodzaju i dacie wystąpienia wady, oczekiwanym sposobie doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Powyższe sugestie treści reklamacji mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu i formy reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 3 KROKI Paweł Przybylski, ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę)
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11
Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza siedzibą Sprzedającego, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośrednich zwrotu Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pawel@photo3k.pl lub pisemnie na adres: 3 KROKI Paweł Przybylski, ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, nie jest to jednak obowiązkowe.

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • Gdy Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
  • Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres 3 KROKI Paweł Przybylski, ul. Niemczańska 39/5, 50-561 Wrocław.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
  • W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej.
  • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§13
Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa lub włączenia do oferty / wyłączenia z oferty kategorii Produktów, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana postanowień Regulaminu nie narusza praw już nabytych przez Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami, przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Aktualizacja regulaminu: 01.06.2023.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

  • Adresat (w tym miejscu Konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)
  • Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*): …
  • Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)
  • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
  • Adres konsumenta (-ów)
  • Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) – Uzupełnij zgodnie ze stanem faktycznym.

Powrót do góry
Zamknij Zoom