Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA photo3K.pl

Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową) reguluje zasady korzystania z Utworów rozumianych jako fotografie, grafiki, obrazy cyfrowe, pliki wideo, oferowanych w sklepie internetowym pod adresem: https://photo3k.pl/sklep/ zwanym dalej Sklepem, przez fotografa Pawła Przybylskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 3 KROKI Paweł Przybylski, z siedzibą przy ul. Niemczańskiej 39, lok. 5, 50-561 Wrocław, NIP: 8941043684, zwanego dalej Licencjodawcą.

Wszystkie Utwory umieszczone w Sklepie w postaci Produktów cyfrowych podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej, do której link prezentowany jest na każdej karcie Produktu cyfrowego oraz w stopce Sklepu. Korzystanie z nich w jakiejkolwiek formie wymaga zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszej Umowy licencyjnej.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego https://photo3k.pl/sklep/ wymaga akceptacji Regulaminu, i Polityki prywatności obowiązujących i dostępnych w stopce Serwisu. Użytkownik korzystając z serwisu i Sklepu potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i zaakceptował jego postanowienia.

Zaznaczając w procesie zakupu Utworu dostępne w Formularzu zamówienia potwierdzenie Akceptuję Regulamin Użytkownik Serwisu deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

§1 Strony umowy

Licencjodawca i Licencjobiorca

Niniejsza Umowa wiąże prawnie Użytkownika / Licencjobiorcę i Licencjodawcę.

  • Licencjodawca: Paweł Przybylski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 3 KROKI Paweł Przybylski, z siedzibą przy ul. Niemczańskiej 39, lok. 5, 50-561 Wrocław, NIP: 8941043684.
  • Licencjobiorca: Użytkownik Serwisu mieszkający lub mający siedzibę na terenie Polski, który akceptując warunki Umowy Licencyjnej przez zaznaczenie opcji w Formularzu zamówienia, zawierając Umowę uzyskuje licencję w swoim imieniu i na swoje potrzeby. W przypadku gdy Użytkownik zawiera Umowę i uzyskuje licencję w imieniu osoby trzeciej mieszkającej lub mającej siedzibę na terenie Polski, oświadcza, że został prawnie umocowany do reprezentowania osoby trzeciej w celu zawarcia Umowy, a informacja o docelowym Licencjobiorcy i jego akceptacji warunków umowy musi zostać wprowadzona przez niego w polu “Uwagi” Formularza zakupu.

§2 Udzielenie licencji

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej lub wyłącznej (zgodnie z zapisem na fakturze VAT), nieograniczonej w miejscu i czasie, nieprzenoszalnej licencji do korzystania z Utworu na dowolnym niekomercyjnym (nie związanym z uzyskiwaniem przychodów przez Licencjobiorcę) polu eksploatacji, w szczególności:

  • w zakresie zwielokrotniania na własne potrzeby dowolną techniką w wersji cyfrowej
  • w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką na dowolnym nośniku fizycznym / ruchomym egzemplarzy Utworu, w ilości nieprzekraczającej 10 szt. Utworu
  • w zakresie modyfikacji – dokonania jedynie korekt kolorystycznych, retuszu i kadrowania w niewielkim zakresie, z prawem rozporządzania tak powstałymi opracowaniami Dzieła w zakresie identycznym jak określono w Umowie dla Utworu.

§3 Niedozwolony sposób korzystania

Korzystanie z pól eksploatacji wymienionych w §2 podlega ograniczeniom do wykorzystania niekomercyjnego Utworów. Komercyjne wykorzystanie Utworów wymaga odrębnej Umowy Licencyjnej.

Licencja udzielona jest pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień Umowy licencyjnej oraz dokonania należnej płatności za udzielenie licencji. W przypadku niedokonania przez Licencjobiorcę płatności należnej kwoty w terminie wskazanym w Regulaminie Serwisu, Licencjobiorca nie uzyskuje prawa do korzystania z Utworu, a w przypadku gdyby otrzymał wcześniej dostęp do Utworu, traci prawo do jakiegokolwiek sposobu korzystania z Utworu, począwszy od dnia w którym upłynął termin płatności.

Niniejsza Umowa licencyjna nie umożliwia Licencjobiorcy na udzielanie sublicencji do Utworów jakimkolwiek osobom trzecim.

W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę uchybień w realizacji przez Licencjobiorcę postanowień Umowy licencyjnej, Licencjobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Licencjobiorcy, a Licencjobiorca traci prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do Licencjodawcy.
Licencjobiorca uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań prawnych zmierzających do zabezpieczenia swoich praw do Utworu przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

§4
Płatność, faktury i ograniczenie roszczeń

  • Licencjodawca umożliwia Licencjobiorcy metody płatności opisane w Regulaminie Serwisu photo3k.pl.
  • Licencjobiorca wyraża zgodę na zapłatę wszystkich należności związanych ze składanym zamówieniem.
  • Każda dokonana przez Licencjobiorcę płatność za zakup licencji dokumentowana jest przez Licencjodawcę fakturą VAT wystawioną w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu zakupu, w oparciu o dane wprowadzone przez Licencjobiorcę w Formularzu zamówienia Sklepu photo3k.pl.
   Faktura VAT zawierająca dane identyfikujące Utwór jest integralną częścią Umowy licencyjnej i należy przechowywać ją razem z Umową licencyjną.
  • Ograniczenia w realizacji uprawnień Licencjobiorcy w zakresie Prawa odstąpienia od umowy w zakresie produktów cyfrowych opisane zostały w §11 Regulaminu Serwisu.

§5 Prawa autorskie

Kupując Utwór, Licencjobiorca nie nabywa żadnych autorskich praw majątkowych lub równorzędnych praw do Utworu, za wyjątkiem praw wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej. Wszelkie prawa do Utworów pozostają po stronie Licencjodawcy.

Jeśli Utwory na korzystanie z których Licencjobiorca uzyskał licencję są wykorzystywane w sieci Internet, Licencjobiorca zobowiązuje się umieścić informację o prawach autorskich przy każdym opublikowanym Utworze posiadającą format: © Paweł Przybylski, www.photo3k.pl

§6 Postanowienia końcowe

Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przed sądem właściwym dla siedziby Licencjodawcy. W przypadku sporu pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą związanego z naruszeniem postanowień Umowy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz Licencjodawcy, Licencjobiorca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Licencjodawcę kosztów sądowych i prawnych, w tym wynagrodzeń prawników, ekspertów prawnych i innych kosztów obsługi prawnej.

Powrót do góry
Zamknij Zoom